Verzekeringsnieuws

Meest recente berichten

UPDATEALARM

Nuttige documenten

Contact en disclaimer

Contract 29/29 jonge bestuurders

Zoals u waarschijnlijk weet, is het niet bepaald een slim idee om uw wagen te laten verzekeren door een van de ouders indien u een jongere bent. Indien u dit nog niet wist, lees dan vooral ons dossier ‘Uw wagen laten verzekeren door uw ouders’.

Is er dan geen enkele oplossing? Toch wel. Sinds maart 2004 hebben de verzekeringsmaatschappijen een autoverzekering gecreëerd specifiek voor jeugdige bestuurders: het contract 29/29. Met dit contract geniet u van een verzekering die evenveel kost als die van een 29-jarige vermeerderd met 29%.

Hier zijn de bedrijven die een B.A. autoverzekering aanbieden. U moet rekenen dat u ongeveer tussen de 500 à € 1.000 zult moeten betalen voor uw B.A.. Het beste is om alle aanbieders te vergelijken. U moet als jongere evenwel aan heel wat voorwaarden voldoen om van dit contract te kunnen genieten. Leest u maar even mee hieronder.


Wat zijn de vereisten om te profiteren van een contract 29/29, ook bekend als een ‘starter’ contract?

De ‘starter’

 • de starter is een bestuurder van minder dan 26 jaar
 • hij/zij heeft zijn rijbewijs minder dan 3 jaar
 • hij/zij was niet betrokken bij een ongeval waarbij verzwarende omstandigheden te pas kwamen (dronkenschap, alcoholvergiftiging, drugs, vluchtmisdrijf, …)
 • hij/zij is niet veroordeeld geweest voor rijden onder invloed of alcoholvergiftiging, drugs, vluchtmisdrijf, te hard rijden, …
 • zijn/haar rijbewijs werd nog nooit geschorst
 • hij/zij was niet verantwoordelijk voor meer dan één ongeval in fout

Het voertuig van de ‘starter’

 • het betreft een voertuig van het ‘auto’ type dat niet-professioneel wordt gebruikt
 • het voertuig heeft een maximum vermogen van 60 kW

Verplichtingen van de ‘starter’

 • de ‘starter’ moet de primaire bestuurder (meestal) van het verzekerde voertuig zijn
 • hij/zij mag niet met het verzekerde voertuig rijden tussen 24-uur ’s nachts en 7uur ’s morgens, op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van feestdagen en feestdagen, behalve in gevallen van overmacht en op de weg van en naar het werk
 • niet meer dan 2 passagiers in het verzekerde voertuig
 • het verzekerde voertuig mag niet toevertrouwd worden aan een bestuurder die de afgelopen drie jaar betrokken is geweest bij een ongeval of veroordeeld is geweest wegens rijden onder invloed, drugs, vluchtmisdrijf, te hard rijden, … of het voorwerp geweest zijn van een schorsing van een rijbewiijs, of een ongeval in fout veroorzaakt hebben

Verplichting van de verzekering ten aanzien van de ‘starter’

Dit zijn de voorkeursvoorwaarden voor een 29/29 contract:

 • een gewaarborgde duur van het contract: de startersvoorwaarden worden gehandhaafd tot het eerste ongeval met schuld dat zich na het afsluiten van het 29/29 contract heeft voorgedaan. Daarna wordt het normale beleid van de verzekeringsonderneming toegepast.
 • Het B.A.-autoverzekeringscontract kan worden opgezegd op de vervaldag of na een schadegeval: in geval van niet-betaling van de premie, poging tot fraude, of schadegeval met omschreven verzwarende omstandigheden.
 • een prijsgarantie: de starterspremie is gelijk aan die welke zou zijn voorgesteld als de kandidaat-verzekerde de leeftijd van 29 jaar zou hebben bereikt, met een verhoging van maximum 29%.

Opglet: Om de ouders ertoe aan te zetten de beginnende bestuurders in hun polis aan te geven verbinden de verzekeraars er zich toe de startersvoorwaarden eveneens toe te passen wanneer de verzekeringsnemer uit eigen beweging verklaart dat het voertuig soms bestuurd wordt door een beginnende bestuurder die aan de startersvoorwaarden beantwoordt. Concreet betekent dit dat de premieverhoging die op het contract van de ouders wordt toegepast als gevolg van de opgave van de beginnende bestuurders, niet hoger zal zijn dan 29%.

Gevolgen van de niet-naleving van de startersvoorwaarden in de loop van het contract

De beginnende bestuurder die één van zijn verbintenissen niet naleeft, verliest het voordeel van de startersvoorwaarden. Voor hem gelden dan de normale tariefvoorwaarden en de sancties waarin het contract voorziet (toepassing van een ontradende franchise, verhaal, …).

Zo verliest de starter de startersvoorwaarden met name in de volgende situaties:

 • vanaf het eerste ongeval waarbij jij/zij schuld heeft en dat zich na het sluiten van het 29/29 contract voorgedaan heeft
 • in geval van een ongeval dat veroorzaakt wordt tijdens de uren tijdens welke de starter er zich toe had verbonden het voertuig niet te besturen, of met verzwarende omstandigheden (bv. dronkenschap, alcoholointoxicatie, drugs, vluchtmisdrijf, …). In die gevallen kan de verzekeraar een ontradende contractuele franchise toepassen en/of verhaal uitoefenen
 • in geval van een ongeval waarin het voertuig betrokken is terwijl er meer dan drie personen (met inbegrip van de starter als bestuurder) aan boord zijn. In dat geval kan de verzekeraar een ontradende contractuele franchise toepassen.

En vergeet niet dat indien u een valse verklaring aflegt bij ongeval, u de kans loopt dat uw verzekeraar (bij een eventuele controle), ook even zal praten met de buren om er zich van te vergewissen dat er zeker geen jongere heeft gereden met de auto…