U krijgt geen autoverzekering meer?

U krijgt geen autoverzekering meer?
U krijgt geen autoverzekering meer?

Stel dat u bij geen enkele verzekeringsmaatschappij nog een verzekering te pakken krijgt. Is er dan geen enkele mogelijkheid om een autoverzekering te bekomen? Toch wel, via het Tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief.

Het Bureau vertrouwt het beheer van deze risico’s aan een welbepaalde verzekeringsonderneming toe ((Axa Belgium, AG Insurance, Ethias). Deze zal zorgen voor de groene kaart en het contract en zal de eventuele schadegevallen beheren net zoals iedere andere verzekeraar op de markt. Alle verzekeraars die op de markt actief zijn, dragen bij aan de goede werking van het Tariferingsbureau. Deze solidariteit kan dus ook gevolgen hebben voor de bestuurders die “normaal” verzekerd zijn. Het resultaat van dit beheer is in de rekeningen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds opgenomen. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds werd opgericht in 1957 om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen inzake het vergoeden van schade veroorzaakt door motorrijtuigen.

Hoe kunt u zich tot het Tariferingsbureau richten ?

Iedere verzekeraar waartoe u zich richt, moet u schriftelijk bevestigen dat de dekking wordt geweigerd of dat het voorstel voor de premie of de vrijstelling boven de wettelijke drempelwaarde ligt. IN dit geval kan u zich richten tot uw gebruikelijke bemiddelaar (makelaar, agent, directe verzekeraar,…). Hij/zij zal u alle informatie bezorgen (aanvraagformulieren, bonus-malus attesten enz…) die hij nodig heeft om een aanvraag bij het Tariferingsbureau in te dienen.

U kunt zich eveneens rechtstreeks tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds richten die het dagelijkse beheer van het Tariferingsbureau uitoefent:

Tariferingsbureau

t.a.v. Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Liefdadigheidstraat 33, bus 1
1210 Brussel

fax: 02.287.18.04

Het secretariaat van het Tariferingsbureau gaat in de eerste plaats na of de aanvraag volledig is ingevuld. Als dat niet het geval is, vraagt het secretariaat aan de consument om de ontbrekende gegevens in te vullen. Vervolgens legt het secretariaat de volledig ingevulde aanvragen, samen met een premievoorstel, voor aan het eigenlijke Tariferingsbureau. Dit bestaat uit vier vertegenwoordigers van de verzekeraars en vier vertegenwoordigers van de consumenten (plus evenveel plaatsvervangers voor iedere categorie). De voorzitter behoort tot geen enkel van deze twee categorieën.

Binnen de maand na ontvangst de volledige aanvraag zal het Tariferingsbureau  de definitieve premie vastleggen. De beslissing van het Bureau wordt binnen de 8 dagen aan de consument bekend gemaakt.

Is de premie door het Tariferingsbureau vastgesteld, hoger of lager dan de drempelwaarde ?

De drempelwaarden die door de wet worden omschreven, hebben slechts betrekking tot de toegang tot het Tariferingsbureau. Dit laatste kan een premie vaststellen boven of onder de drempelwaarde. Alles is afhankelijk van het risico van de bestuurder en dan meer bepaald van het aantal ongevallen waarvoor hij in het verleden aansprakelijk is geweest.

Als het risico niet te hoog is, zal de premie lager liggen dan de drempelwaarde. In het geval van een erg slechte bestuurder (verschillende ongevallen met verzwarende omstandigheden), is de kans groot dat de premie tot 5 (!!) keer de minimumpremie kan bedragen.  De enige uitzonderingen worden gevormd door bestuurders die niet meer mogen rijden omdat ze een inbreuk hebben gepleegd op de wetten en de reglementen in verband met het rijbewijs. Erg slechte bestuurders zullen premies (en vrijstellingen) aangeboden krijgen die aangepast zijn aan het hoge ongevalsrisico dat zij vertegenwoordigen.

Naast brokkenchauffeurs zal het Tariferingsbureau ook iets doen voor jonge bestuurders zonder ervaring en voor oudere bestuurders:
  • Jongeren die een auto met een laag vermogen (minder dan 65 kW) besturen en die nooit een ongeval hebben veroorzaakt, zullen een dekking aangeboden krijgen voor een premie van ongeveer 1.000 Euro (alles inbegrepen).
  • Oudere bestuurders hebben vaak te maken met twijfels over hun geschiktheid om nog met een auto te rijden. Het Tariferingsbureau wil deze twijfel op een objectieve manier wegnemen. Daarnaast wil het bureau dat de oudere bestuurder zich bewust vragen gaat stellen over zijn geschiktheid om met een auto te rijden. In ieder geval is men niet van plan om op een systematische manier examens te gaan organiseren.

Bent u verplicht om het voorstel van het Tariferingsbureau te aanvaarden ?

U bent niet verplicht om het voorstel van het Tariferingsbureau te aanvaarden. Als u meent dat een verzekeraar u een premie kan aanbieden die lager ligt dan de premie die door het Tariferingsbureau wordt aangeboden, kan u zich tot die verzekeraar richten. Let wel, het voorstel van het Tariferingsbureau is slechts 1 maand geldig. Na die termijn kan u pas na 8 maanden opnieuw een aanvraag indienen bij het bureau.